హే ఇది నేనేనా Hey Idi Nenena Song Lyrics in Telugu from Solo Brathuke So Better

హే ఇది నేనేనా..! హే ఇది నిజమేనా..!! ఆ అద్దములోన కొత్తగా కనబడుతున్నా… ఈ సోలో బతుకే నువ్ వచ్చేశాకే…  నన్నే తోస్తుందే కడదాకా నీ ఎనకే ధీమ్ థోమ్ థోమ్… ధీమ్ థోమ్ థోమ్ ధీమ్ ధీమ్