కళ్లు కళ్లు ప్లస్సూ… వాళ్లు వీళ్లు మైనస్

కళ్లు కళ్లు ప్లస్సూ… వాళ్లు వీళ్లు మైనస్ఒళ్లు ఒళ్లు ఇన్‌టు చేసేటి ఈక్వేషన్ఇలా ఇలా ఉంటే ఈక్వల్‌టు ఇన్‌ఫ్యాట్యుయేషన్॥కళ్లు॥ అనుపల్లవి :ఎడమభుజము కుడిభుజము కలిసి ఇక కుదిరే కొత్త త్రిభుజంపడుచు చదువులకు గణిత సూత్రమిది ఎంతో సహజంసరళరేఖలిక మెలిక

Exit mobile version