అయినా మనిషి మారలేదు

వేషము మార్చెనుభాషను మార్చెనుమోసము నేర్చెనుఅసలు తానే మారెను అయినా మనిషి మారలేదుఆతని మమత తీరలేదుమనిషి మారలేదుఆతని మమత తీరలేదు క్రూరమృగమ్ముల కోరలు తీసెనుఘోరారణ్యములాక్రమించెనుక్రూరమృగమ్ముల కోరలు తీసెనుఘోరారణ్యములాక్రమించెనుహిమాలయముపై జండా పాతెనుహిమాలయముపై జండా పాతెనుఆకాశంలో షికారు చేసెను అయినా మనిషి మారలేదుఆతని

Exit mobile version