ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే- O Bangaru Rangula Chilaka – తెలుగు పాటల తోరణాలు

ఓ బంగరు రంగుల చిలకా పలకవే ఓ అల్లరి చూపుల రాజా ఏమనీ నా మీద ప్రేమే ఉందనీ నా పైన అలకే లేదనీ ఓ అల్లరి చూపుల రాజా పలకవా ఓ బంగరు రంగుల చిలకా ఏమనీ

Exit mobile version