ఎవరు రాయగలరు అమ్మ అను మాటకన్నా కమ్మని కావ్యం – తెలుగు పాటల తోరణాలు

ఎవరు రాయగలరు అమ్మ అను మాటకన్నా కమ్మని కావ్యంఎవరు పాడగలరు అమ్మ అను రాగంకన్నా తీయ్యని రాగంఅమ్మేగా.. అమ్మేగా తొలిపలుకు నేర్చుకున్న బాషకిఅమ్మేగా ఆదిస్వరం ప్రాణమనే పాటకిఎవరు రాయగలరు అమ్మ అను మాటకన్నా కమ్మని కావ్యంఎవరు పాడగలరు అమ్మ

పాడనా తీయగా కమ్మని ఒకపాట – తెలుగు పాటల తోరణాలు

నీ జ్ఞాపకాలే నన్నే తరిమెనేనీకోసం నేనే పాటై మిగిలానేచెలియా చెలియా… ఓ… చెలియా… పాడనా తీయగా కమ్మని ఒకపాటపాటగా బతకనా మీ అందరినోటఆరాధనే అమృతవర్షం అనుకున్నాఆవేదనే హాలాహలమై పడుతున్నానా గానమాగదులే ఇక నా గానమాగదులే ||పాడనా|| గుండెల్లో ప్రేమకే…గుండెల్లో

Exit mobile version