తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల ఒహొహూ అహహా ఊహూహు – తెలుగు పాటల తోరణాలు

తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల ఒహొహూ అహహా ఊహూహు.. యే హే హే…తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాలఏనాడు ఏ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడోఏనాడు ఏ జంటకో రాసి వున్నాడు విధి ఎప్పుడో తాళి