అడిగిన వరములనియ్యాలి Adigina Varamulaniyyali Song Lyrics

అడిగిన వరములనియ్యాలి

ఓ దీనదయా – దివ్యస్వరూపా  2

మీ దివ్య వరములు ఎన్నో విధములు 

అడిగినవారికి అందించెదవు 

అల్పుల గాంచుము – ఆత్మస్వరూపా 

ఆత్మ నీయవే – దీనస్వరూపా                           ”అడిగిన”

మీ దివ్యమహిమను కనుగొనగలరా 

మహిమ స్వరూపా – మనుజావతారా 

మనసును మార్చవే – మరియతనయా 

మహిమానేత్రములిచ్చి చూపవే                       ”అడిగిన”

పరమును విడచిన పావనరూపా 

మరణము గెలచిన మహిమాస్వరూపా 

నీవే మార్గము నీవే సత్యము ఆ…ఆ…ఆ…    

నీవే జీవము జీవనరూపా                                 ”అడిగిన” 

పదివేలలో అతి సుందరుడవు 

వందనమయ్యా ఓ యేసుదేవా 

అందించుము నీ ఆత్మవరము ఆ…ఆ…ఆ…   

అందుకొనుము – నా వందనములు                 ”అడిగిన”

Christian Songs

Leave a Comment

Exit mobile version