అంజలీ అంజలీ పుష్పాంజలీ

అంజలీ అంజలీ పుష్పాంజలీ
అంజలీ అంజలీ పుష్పాంజలీ

పువ్వంటి పదములకు పుష్పాంజలి
ముద్దైన పెదవులకు మోహాంజలి
కలహంస నడకలకు గీతాంజలి
కనరాని నగవులకు కవితాంజలి

అంజలీ అంజలీ పుష్పాంజలీ
అంజలీ అంజలీ పుష్పాంజలీ

పువ్వంటి పదములకు పుష్పాంజలి
ముద్దైన పెదవులకు మోహాంజలి
కలహంస నడకలకు గీతాంజలి
కనరాని నగవులకు కవితాంజలి

నిన్నదాక నువ్వూ నేను ఇరువురం ఎవరనీ
కమ్మని బంధం ఇలా తెలిపెను ఒకటనీ
కడలిని పడు వానలా కలిసిన మది ఇదీ
కరిగిన సిరిమోజులా కధ ఇది నా చెలీ

ఎదురుగ తొలిస్వప్నం తొణికినదీ
ఎదలో మధుకావ్యం పలికినదీ

అంజలీ అంజలీ వలపుల నా చెలీ
పువ్వంటి పదములకు పుష్పాంజలి
ముద్దైన పెదవులకు మోహాంజలి
కలహంస నడకలకు గీతాంజలి
కనరాని నగవులకు కవితాంజలి

అంజలీ అంజలీ పుష్పాంజలీ
అంజలీ అంజలీ పుష్పాంజలీ

పువ్వంటి పదములకు పుష్పాంజలి
ముద్దైన పెదవులకు మోహాంజలి
కలహంస నడకలకు గీతాంజలి
కనరాని నగవులకు కవితాంజలి

కన్నుల సంకేతమే కలలకు తొలకరీ
వెన్నెల జలపాతమే వలపుకు తదుపరీ
గుండెలో సంగీతమే కురిసెనదెందుకో
కోయిల పాటే ఇలా పలికినవెందుకో
చెలువుగ ఎద మారె మధువనిగా
అమవస నిశి మారే వెన్నెలగా

అంజలీ అంజలీ ఇది హౄదయాంజలీ

నీ ప్రేమలాహిరికి పుష్పాంజలి
నీ గానమాధురికి గీతాంజలి
ఎద దోచు నవ్వులకు నటనాంజలి
కవి అయిన నీ మదికి కవితాంజలి

అంజలీ అంజలీ పుష్పాంజలీ
అంజలీ అంజలీ పుష్పాంజలీ

పువ్వంటి పదములకు పుష్పాంజలి
ముద్దైన పెదవులకు మోహాంజలి
కలహంస నడకలకు గీతాంజలి
కనరాని నగవులకు కవితాంజలి

అంజలి నీ చూపులో వెన్నెల వెల్లువే
అంజలి నా ఊపిరై పలికెను పల్లవై
కన్నుల నువు లేనిదే కలలే రావులే
నా మది నువు లేనిదే కవితే లేదులే

తెలిసెను నువ్వే నా మనసువనీ
మోజుకు నెలవైనా వలపువనీ

అంజలీ అంజలీ వలపుల నా చెలీ

పువ్వంటి పదములకు పుష్పాంజలి
ముద్దైన పెదవులకు మోహాంజలి
కలహంస నడకలకు గీతాంజలి
కనరాని నగవులకు కవితాంజలి

అంజలీ అంజలీ పుష్పాంజలీ
అంజలీ అంజలీ పుష్పాంజలీ

పువ్వంటి పదములకు పుష్పాంజలి
ముద్దైన పెదవులకు మోహాంజలి
కలహంస నడకలకు గీతాంజలి
కనరాని నగవులకు కవితాంజలి

Leave a Comment

Exit mobile version